PRIMARIA COMUNEI ERNEI

Judetul Mures

HOTARARI 2017» HCL nr.7 din 2017 Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Salii de sport din localitatea Ernei -
» HCL nr.5 din 2017 Constatarea alegerii delegatului satesc al satului Icland, comuna Ernei, judetul Mures -
» HCL nr.6 din 2017 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Ernei -
» HCL nr.3 din 2017 Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local -
» HCL nr.4 din 2017Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2017 pentru stabilirea conditiilor in care se poate presta munca neremunerata in folosul comunitatii -
» HCL nr.2 din 2017 Validarea mandatului de consilier local al domnului Molnar Attila -
» HCL nr.1 din 2017 Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ernei -
» HCL nr.8 din 2017 Alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Ernei, pentru intocmirea planurilor parcelare pentru coridorul de expropriere de pe raza UAT Ernei -
» HCL nr.9 din 2017 Aprobarea contului de executie al bugetului unitatii administrativ teritoriale Comuna Ernei pe trimestrul IV 2016 -
» HCL nr.10 din 2017 Aprobarea utilizarii excedentului sectiunilor de functionare si dezvoltare rezultat la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016 -
» HCL nr.11 din 2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici –faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul „AMENAJARE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA ERNEI, COMUNA ERNEI, JUDETUL MURES -
» HCL nr.12 din 2017 Aprobarea inchirieii imobilului din Dumbravioara, nr.353, in care fuctioneaza Liceul Tehnologic Dumbravioara si numirea Comisiei de negociere a cuantumului chiriei -
» HCL nr.13 din 2017 Aprobarea contractului de inchiriere pentru imobilul situat în Dumbravioara, nr.353, in care fuctioneaza Liceul Tehnologic Dumbravioara -
» HCL nr.14 din 2017 Darea în folosinta gratuita pe perioada determinata de 7 ani, a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei Ernei, catre Asociatia LEADER Parteneriat Muresean -
» HCL nr.15 din 2017 Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Ernei, judetul Mures, pentru anul scolar 2017-2018 -
» HCL nr.16 din 2017 Aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA INVEST MURES -
» HCL nr.17 din 2017 Participarea Comunei Ernei in calitate de membru fondator, in cadrul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA REGHIN -
» HCL nr.18 din 2017 Modificarea componentei Comisiei de lucru constituita conform prevederilor HCL nr.382016 -
» HCL nr.19 din 2017 Modificarea HCL nr.5022.12.2016 referitoare la aprobarea Regulamentului-cadru privind vanzarea de bunuri imobile proprietate privata a comunei Ernei -
» HCL nr.20 din 2017 Aprobarea bugetului local pe anul 2017 -
» HCL nr.21 din 2017 Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ernei -
» HCL nr.22 din 2017 Scoaterea din domeniul privat si trecerea in domeniul public al comunei Ernei al apartamentului nr.2 din imobilul situat in localitatea Ernei nr.461, judetul Mures -
» HCL nr.23 din 2017 Modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ernei insusit prin HCL nr.82001 -
» HCL nr.24 din 2017 Modificarea HCL nr.2830.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Ernei in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Dumbravioara -
» HCL nr.25 din 2017 Aprobarea alocarii sumelor prevazute in bugetul local al Comunei Ernei pe anul 2017, pentru organizarea unor activitati si manifestari cultural artistice -
» HCL nr.26 din 2017 Repartizarea sumelor prevazute în bugetul local al Comunei Ernei pe anul 2017 pentru acordarea sprijinului financiar unitatilor de cult -
» HCL nr.27 din 2017 Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Ernei pe trimestrul I, 2017 -
» HCL nr.28 din 2017 Aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Ernei pe anul 2016 -
» HCL nr.29 din 2017 Referitoare la modificarea HCL nr.4622.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 in comuna Ernei -
» HCL nr.30 din 2017 Darea in folosinta gratuita pe perioada determinata de 7 ani, a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei Ernei, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Reghin -
» HCL nr.31 din 2017 Aprobarea valorii de investitie pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SACARENI, COMUNA ERNEI” finantat in cadrul PNDR 2014 - 2020 -
» HCL nr.32 din 2017 Aprobarea solicitării unei scrisori de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii pentru acoperirea avansului solicitat -
» HCL nr.33 din 2017 Modificarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei Zona Metropolitana Targu Mures -
» HCL nr.34 din 2017 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ernei care sa participe, in calitate de observator, la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de director -
» HCL nr.35 din 2017 Solicitarea finantarii in vederea realizării lucrarilor de inregistrare sistematica, in conditiile art.9 alin.(34¹)-(34¹²) din Legea nr.71996 -
» HCL nr.36 din 2017 Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ernei care va conduce sedinta ordinara convocata pentru data de 21.07.2017 -
» HCL nr.37 din 2017 Modificarea listei lucrarilor de investitii pe anul 2017 cuprinsă in anexa nr.2 a HCL nr.202017 -
» HCL nr.38 din 2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferente obiectivului de investitii „INSTALATII DE CLIMATIZARE SI INSTALATII ELECTRICE -
» HCL nr.39 din 2017 Aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici „AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL -
» HCL nr.40 din 2017 Implementarea proiectului „AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN LOCALITATEA CALUSERI, JUDETUL MURES -
» HCL nr.41 din 2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici „IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA -
» HCL nr.42 din 2017 Implementarea proiectului „IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA ERNEI -
» HCL nr.43 din 2017 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferente obiectivului de investitii „AMENAJARE SEDIU POLITIE LOCALA, COMUNA ERNEI -
» HCL nr.44 din 2017 Insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire in trei loturi a imobilului situat la adresa Ernei nr.152 -
» HCL nr.45 din 2017 Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Ernei pe trimestrul II, 2017 -
» HCL nr.46 din 2017 Modul de stabilire a salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei -
» HCL nr.47 din 2017 Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ernei -
» HCL nr.48 din 2017 Aprobarea valorii de investitie aferent proiectului „ASFALTAREA UNOR STRAZI DIN LOCALITATEA ERNEI -
» HCL nr.49 din 2017 Aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor IMM SA-IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului -
» HCL nr.50 din 2017 Rectificarea bugetului local pe anul 2017 -
» HCL nr.51 din 2017 Aprobarea incheierii acordului de parteneriat cu Fundatia Crestina „Diakonia” – Filiala Tirgu Mures in vederea asigurarii serviciilor comunitare la domiciliu -
» HCL nr.52 din 2017 Aprobarea inchirieii imobilului din Dumbravioara, nr.353, in care fuctioneaza Liceul Tehnologic Dumbravioara -
» HCL nr.53 din 2017 Aprobarea contractului de inchiriere pentru imobilul situat in Dumbravioara, nr.353, in care fuctioneaza Liceul Tehnologic Dumbravioara -
» HCL nr.54 din 2017 Modificarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Ernei, judetul Mures, aprobata pentru anul scolar 2017-2018 -
» HCL nr.55 din 2017 Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Ernei in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Dumbravioara -
» HCL nr.56 din 2017 Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ernei pentru anul 2018 -
» HCL nr.58 din 2017 Rectificarea bugetului local pe anul 2017 -
» HCL nr.59 din 2017 Aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Ernei pe trimestrul III 2017 -
» HCL nr.60 din 2017 Includerea unui drum in domeniul public al Comunei Ernei -
» HCL nr.61 din 2017 Aprobarea preturilor de referinta pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier al comunei Ernei pe anul 2018 -
» HCL nr.62 din 2017 Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Comunei Ernei pe perioada 2015-2020 aprobata prin HCL Ernei nr.82015 -
» HCL nr.63 din 2017 Alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ernei -
» HCL nr.64 din 2017 Aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Ernei -
» HCL nr.65 din 2017 Stabilirea cantitatii și modul de valorificare a masei lemnoase care urmeaza a fi recoltata in anul 2017 din fondul forestier proprietate a comunei Ernei -
» HCL nr.66 din 2017 Rectificarea bugetului local pe anul 2017 -
» HCL nr.67 din 2017 Preluarea in proprietatea Comunei Ernei a unor imobile-teren situate in comuna Ernei inscrise in CF nr.53078-Ernei, CF nr.50669-Ernei si CF nr.51951-Ernei cu destinatie ”drum” -
» HCL nr.68 din 2017 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 in Comuna Ernei -
» HCL nr.69 din 2017 Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice in Comuna Ernei -
» HCL nr.70 din 2017 Modificarea si completarea statului de functii al Primariei Comunei Ernei -
» HCL nr.71 din 2017 Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Ernei, judetul Mures in anul scolar 2018-2019 -
» HCL nr.72 din 2017 Acordarea facilitatii fiscale de scutire la plata impozitului pe cladire si teren, pentru Fundatia Maini Dibace -
» HCL nr.73 din 2017 Validarea Dispozitiei primarului nr.55705.12.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Ernei pe anul 2017 Ernei -
» HCL nr.74 din 2017 Aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr.881112.12.2012 si actele subsecvente încheiate in legatura cu acesta -
» HCL nr.75 din 2017 Mandatarea primarului pentru a da declaratia in forma autentica notariala necesara rectificarii inscrierilor in cartea funciara nr.53029 Ernei -
» HCL nr.76 din 2017 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Stabilire reglementari urbanistice si construire hala depozitare cu spatii administrative si showroom -